Inrichting en uitvoering fase 2 op 5 juli van start!

Graafwerkzaamheden begonnen

Een week of wat geleden zijn de werkzaamheden aan de oostzijde van de Zumpe, langs de Ellengoorsestraat, begonnen. Van een flink deel is de voedselrijke laag afgegraven en komt de onderliggende armere laag aan maaiveld. De voedselrijke laag is zwarte grond en wordt elders gebruikt.

 

Klik op de foto's voor onderschrift.

Afgegraven zand wordt hergebruikt voor ophogen lage gronden. De voedselrijke zandhopen roken sterk naar ammoniak; blijkbaar was er nog voor het afgraven gier opgebracht.
Het perceel is in het verleden blijkbaar vergraven en omgewerkt. In de aan maaiveld gekomen laag zijn vermengde vlekken van de ondergrond te zien: veen, ijzerrijk zand en grijs rivierzand. In het perceel zijn grote delen met veen aan de oppervlakte gekomen. In de ondergrond is tot enkele meters veen te vinden (een vroegere Rijntak).

In het veen zijn, in het verleden, blijkbaar sloten gegraven, en die zijn nu als, met zand opgevulde, sloten aan maaiveld gekomen.

Deze verschillen in materiaal zal straks ongetwijfeld in de toekomstige vegetatie tot uiting komen.

De fauna heeft het perceel al in gebruik: Grauwe ganzen, Witte kwikstaart en Scholeksters.

 

 

Brief van de gemeente Doetinchem aan de bewoners.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

De inrichting van het tweede deel van natuurgebied De Zumpe gaat van start. Het natuurgebied wordt uitgebreid
met 30 ha. De werkzaamheden starten op 5 juli 2021 en duren ongeveer vier maanden (schriftelijke mededeling Gemeente Doetinchem).
Met de uitvoering van deelgebied 2 wordt 30 hectare ingericht, zodat 90 van de 120 hectare gerealiseerd wordt.

 

Het projectgebied De Zumpe ligt aan de oostrand van Doetinchem. Het betreft een afwisselend en nat gebied, waarvan de kern bestaat uit vochtige en natte bossen, enkele graslanden en (gegraven) waterpartijen. De Zumpe is, met haar hoogwaardige natuur en nog in te richten gronden tot specifieke natte landnatuur, onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk.

Om de natuur in De Zumpe te vergroten en te versterken hebben de provincie Gelderland en de gemeente Doetinchem in 2014 de handen ineen geslagen. Dit heeft in 2014 geresulteerd in een plan voor uitbreiding van De Zumpe naar circa 120 hectare natuur. In 2016 is begonnen met de inrichting van het eerste deelgebied en is de Zumpe uitgebreid van 23 hectare naar 60 hectare. Met de plaatsing van een vlonderpad afgelopen voorjaar zijn de werkzaamheden in dit eerste deelgebied afgerond.


Hieronder een presentatie met informatie over uit te voeren werkzaamheden.

Strook tussen de Beneden Slinge en de Adderbroekwei. De bomen en struiken zijn alvast gekapt om herstel van het relief (afgraven opgebrachte grond) mogelijk te maken (zie een van de kaarten hierboven).
Strook tussen de Beneden Slinge en de Adderbroekwei. De bomen en struiken zijn alvast gekapt om herstel van het relief (afgraven opgebrachte grond) mogelijk te maken (zie een van de kaarten hierboven).
De Beneden Slinge bij het Populierenbos (dec. 2019). De drainerende werking zal worden opgeheven. Hierdoor zal de beek geen kwelwater meer afvangen. Verder stroomafwaards zal de beek ondieper gemaakt worden.
De Beneden Slinge bij het Populierenbos (dec. 2019). De drainerende werking zal worden opgeheven. Hierdoor zal de beek geen kwelwater meer afvangen. Verder stroomafwaards zal de beek ondieper gemaakt worden.

Er zullen verschillende watergangen worden gedempt of ondieper gemaakt worden. Ook bij de Zompesloot zal dit gebeuren. Nu vangt de Zompesloot veel kwelwater af, hetgeen goed aan de begroeiing met Waterviolier is te zien.

Omdat de sloot met de huidige begroeiing gedeeltelijk verdwijnt, is de macrofauna bemonsterd (in het kader van een algehele macrofauna bemonstering van alle wateren in de Zumpe). De aanwezige fauna is dan tenminste vastgelegd. Het deel van de Zompesloot met Waterviolier, tussen Adderbroek en Golfbroek wordt niet gedempt.

De Zompesloot in mei 2016, uitbundig begroeid met Waterviolier (Hottonia palustris).
De Zompesloot in mei 2016, uitbundig begroeid met Waterviolier (Hottonia palustris).

De weilanden van de Molenwei/Haafs ten oosten van de Beneden Slinge zullen t.z.t. plaatselijk 15-20 cm worden afgegraven om de voedselrijke toplaag te verwijderen. Deze voedselrijke toplaag staat de vestiging van schrale graslanden in de weg. Deze laag bevat teveel fosfaat en stikstof. Door het verwijderen van de toplaag zal het maaiveld ook dicht bij het grondwater komen te liggen.

Links de weilanden van de Molenwei/Haafs ten oosten van de Beneden Slinge met op de achtergrond het Populierenbos en rechts de Beneden Slinge.
Links de weilanden van de Molenwei/Haafs ten oosten van de Beneden Slinge met op de achtergrond het Populierenbos en rechts de Beneden Slinge.