Mededeling Gemeente Doetinchem over Fase 2b

Klik op de link voor de gehele Fase 2.

Beste meneer, mevrouw,


De Gemeente Doetinchem werkt sinds 2014 aan herstel en ontwikkeling van natuurgebied De Zumpe. Dit doen wij in opdracht van de provincie Gelderland. Samen met projectpartners Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en KNNV. In deze brief praten wij u kort bij over de voortgang van het project.


Er is nu ongeveer 90 hectare natuur in De Zumpe gemaakt
In de afgelopen jaren hebben we flinke stappen gemaakt om De Zumpe te versterken. In 2022 vonden de belangrijkste werkzaamheden plaats rond het maken van nieuwe natuur en het herstel van natuur in het kerngebied van De Zumpe. In dat jaar zijn verschillende percelen in het kerngebied afgeplagd en is de Zumpesloot gedempt. Er is een waterafvoerende slenkenstructuur aangelegd met daarin enkele duikers. Die duikers zijn
aangelegd onder het wandelpad naar de Vossenstraat en onder de Vossenstraat zelf. Twee andere grote duikers met kleppen zijn aangelegd bij de Doetinchemse Slinge. Deze duikers zijn bedoeld om bij een overschot aan water in De Zumpe water kwijt te kunnen in de Slinge. De kleppen voorkomen dat het water uit de Doetinchemse Slinge onbedoeld De Zumpe in kan stromen.

Het laatste deelgebied is later klaar dan verwacht
In 2023 praatten wij u bij over de inrichtingsplannen voor de uitvoering van het laatste deelgebied. Dit deelgebied noemen we deelgebied 2b (zie kaart). Tijdens verschillende keukentafelgesprekken en een informele bewonersavond aan de Vossenstraat, lieten wij drie uitwerkingsvarianten zien. Daarbij gaven wij aan dat het de bedoeling was om in het najaar van 2023 de vergunningen aan te vragen en het werk begin 2024 buiten te starten.


Afgelopen winter viel er echter buitengewoon veel neerslag, en dat bracht een aantal
zaken aan het licht 
De enorme hoeveelheden neerslag afgelopen winter hebben voor problemen gezorgd, zowel binnen De Zumpe als erbuiten. De geplande afvoer van overtollig water in De Zumpe door middel van afwatering op De Slinge, heeft niet gefunctioneerd zoals verwacht. Daarom is besloten om een aantal maatregelen rondom de waterhuishouding van het gebied eerst nader uit te zoeken, alvorens verder te gaan met de voorbereiding en de uitvoering van deelgebied 2b.
Pas als helemaal helder is wat er precies niet goed zit in het watersysteem vragen we vergunningen aan en kunnen we de plannen uitvoeren. Dit verdiepend onderzoek doen we in 2024.

Het gemaal blijft voorlopig actief
Om het gebied van De Zumpe te kunnen ontlasten hebben we besloten om het gemaal nog wat langer actief te houden. Deze helpt mee met het ontwateren van De Zumpe op momenten dat dit nodig is. In het waterhuishoudkundige onderzoek verkennen we wat er in de toekomst met het gemaal moet gebeuren.

Wij laten het u weten als er meer bekend is over de vervolgstappen
Pas als we de resultaten van het waterhuishoudkundige onderzoek hebben, kunnen we verder met het plannen van de voorbereiding en de uitvoering. Op het moment dat hierover meer duidelijk is zal dat worden gecommuniceerd, naar verwachting is dat in het najaar van 2024.

Het Waterschap gaat de Doetinchemse Slinge van leem voorzien
Dit werk hoeft niet te wachten op het waterhuishoudkundige onderzoek. De Doetinchemse Slinge krijgt tussen de twee duikers van De Zumpe bij de Doetinchemse Slinge en de Ellegoorsestraat een laag leem. Hiermee wordt voorkomen dat de Doetinchemse Slinge onnodig en ongewenst kalkrijk kwelwater wegneemt uit De Zumpe. De voorbereiding van dit werk gebeurt in 2024, de uitvoering is gepland voor medio 2025.

Informatie en contact
Meer informatie over het project vindt u op www.doetinchem.nl/zumpe of op www.zumpe.nl. Deze laatste website is opgericht door een gepensioneerde Zumpe onderzoeker.

Voor aanvullende vragen over het project De Zumpe kunt u contact opnemen met Wilber Thus. Wilber is bereikbaar via w.thus@doetinchem.nl of (0314) 377 377.

Mede namens de samenwerkende partijen Waterschap Rijn en IJssel, het Staatsbosbeheer en provincie Gelderland,
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Doetinchem,
D. Kramer
teamleider ontwikkelen en ondernemen