Vegetatie van de Zumpe in 2008, een overzicht

Met vegetatie wordt de soortensamenstelling van de begroeiing bedoeld, met als ijkpunt de voor Nederland gestandaardiseerde vegetatietypen (Vegetatie van Nederland). Elke vegetatie heeft zijn kenmerkende soorten en groeit onder gedefinieerde omstandigheden.

De huidige Zumpe wordt getypeerd door de vegetatie 'Elzenbroekbos'. Dat bestaat voornamelijk uit Zwarte els in de boomlaag en o.a. Stijve zegge in de kruidlaag. Door de vegetatie van een natuurterrein te karteren ontstaat een vegetatiekaart, die als basis kan dienen voor vergelijking met veranderingen in andere tijden. Hieronder is de vegetatiekaart van 2008 te zien en een overzicht van de daarin onderscheiden vegetatietypen/syntaxa. 

vegetatiekaart Zumpe

Vegetatiekaart van de Zumpe van 2008 (bron: 29).

Overzicht van lokale vegetatietypen met landelijke syntaxa (plantengemeenschappen)

De samenstelling van vegetatie in de Zumpe wordt beschreven in vegetatieopnamen, zoals bij de vegetatiekartering van 2008. Bij het maken van de vegetatieopnamen worden alle aanwezige plantensoorten genoemd, met de hoeveelheid (de bedekking). In de vegetatietabel worden de onderscheiden vegetatietypen met naam en wetenschappelijke naam genoemd. In de download kunnen de vegetatietabellen worden bekeken. Daarin staan per type alle aanwezige plantensoorten met hun bedekking. Met zo'n tabel kan worden bekeken of de samenstelling van een vegetatietype overeenkomt met de samenstelling van de landelijke referentie (syntaxa). Zo kunnen verstoring door b.v. verdroging en overbemesting worden vastgesteld.

Bossen

Bostype B4. Overgang tussen Vogelkers-Essenbos en Elzenbroekbos op rabatten.
Bostype B4. Overgang tussen Vogelkers-Essenbos en Elzenbroekbos op rabatten.
 • B1a Gemeenschap van Eénstijlige meidoorn en Hondsdraf               RG Glechoma hederacea-[Circaeo-Alnenenion]
 • B1 Gemeenschap van Gewone es en Bosereprijs                       Stellario-Carpinetum
 • B3 Gemeenschap van Zwarte els en bosviooltjes                          Pruno-Fraxinetum
 • B4 Gemeenschap van Zwarte els en Groot heksenkruid               Overgang tussen Pruno-Fraxinetum en Carici elongatae-Alnetum typicum
 • B5 Gemeenschap van Zwarte els, Stijve zegge en Moeraswalstro Carici elongatae-Alnetum typicum
 • B6 Gemeenschap van Zwarte els, Stijve zegge                                    Carici elongatae-Alnetum typicum
 • B7 Gemeenschap van Grauwe wilg                                                   Salicetum cinereae

Grasland

Graslandtype G6. Ontwikkeling van een Kleine zeggen-gemeenschap met o.a. Gevlekte orchis en Grote ratelaar..
Graslandtype G6. Ontwikkeling van een Kleine zeggen-gemeenschap met o.a. Gevlekte orchis en Grote ratelaar.
 • G1 Grasland met Engels raaigras                                                          DG Lolium perenne-[Calthion palustris]
 • G2a+b Gemeenschap van Gestreepte witbol en Kruipende boterbloem                                                                                               RG Holcus lanatus-[Calthion palustris]
 • G3 Gemeenschap van Veldrus en Pitrus                                               RG Juncus acutiflorus-[Calthion palustris]
 • G4 Gemeenschap van Pitrus en Moerasrolklaver                               RG Juncus effusus-[ Calthion palustris]
 • G5 Gemeenschap van Bosbies                                                    Scirpetum sylvatici en Angelico-Circietum oleracei
 • G6 Gemeenschap van Zomprus en Parapluutjesmos                          RG Juncus articulatus-[Nanocyperion]
 • G7 Gemeenschap van Greppelrus en Parapluutjesmos                     RG Juncus bufonius-[Nanocyperion].

Moeras en ruigte

Moerastype M1. Grote lisdodde en Riet.
Moerastype M1. Grote lisdodde en Riet.
 • R1 Gemeenschap van Grote brandnetel en Kleefkruid                       Urico-Aegopodietum en subass. petatisetosum
 • M1 Gemeenschap van Grote lisdodde en Liesgras                               RG Typha latifolia-[Phragmitio australis/Caricion gracilis]
 • M3 Gemeenschap van Riet
  RG Phragmites australis-[Phragmitetea]

Watervegetatie

Watervegetatietype W2. Te zien zijn Moerashertshooi, Vlottende bies en Knolrus.
Watervegetatietype W2. Te zien zijn Moerashertshooi, Vlottende bies en Knolrus.
 • W Nagenoeg onbegroeid water
 • W1 Gemeenschap van Kranswieren                                                 Nitelletum translucentis
 • W2 Gemeenschap van Fijne waterranonkel en Ongelijkbladig fonteinkruid                                                                                              Echinodoro-Potametum graminei
 • W2p idem als W2, maar met veel Pilvaren idem als W2
 • W3 Gemeenschap van Gekroesd fonteinkruid                                      RG Potamogeton crispus-[Potametea]
 • W4 Gemeenschap van Klein fonteinkruid                                     Potametum berchtoldii
 • W5 Gemeenschap van Breekbaar kransblad                                         RG Chara globularis-[Charetalia]

Elzenbroekbos in april, type B5.
Elzenbroekbos in april, type B5.
Schraalgrasland met Rietorchis (type G6).
Schraalgrasland met Rietorchis (type G6).
Watervegetatie met Vlottende bies en Moerashertshooi (W2).
Watervegetatie met Vlottende bies en Moerashertshooi (W2).