Waarnemingen van 1-1-2024 t/m 23-4-2024

In het eerste kwartaal van 2024 zijn weer veel vogel waarnemingen (194; Waarneming.nl) gedaan.

Hieronder een kaart en een tabel met de waarnemingen (incl. waarnemers).

In de tabel zijn de waarnemingen op soort gerangschikt (67 soorten).

 

 

 

Vogel waarnemingen t/m 23-4-2024 in de Zumpe.
Vogel waarnemingen t/m 23-4-2024 in de Zumpe.

Lijst met de 67 waargenomen soorten.

 

Aalscholver 
Aalscholver 
Blauwe Reiger 
Boerenzwaluw 
Boomkruiper 
Brandgans 
Buizerd 
Dodaars 
Ekster 
Fazant 
Fuut 
Gaai 
Goudhaan 
Grasmus 
Graspieper 
Grauwe Gans 
Groene Specht 
Groenling 
Grote Bonte Specht 
Grote Canadese Gans 
Grote Zilverreiger 
Heggenmus 
Holenduif 
Huiszwaluw 
IJsvogel 
Keep 
Kleine Plevier 
Knobbelzwaan 
Koekoek 
Kokmeeuw 
Kolgans 
Koolmees 
Kraanvogel 
Krakeend 
Kuifeend 
Meerkoet 
Merel 
Nijlgans 
Ooievaar 
Parkgans 
Pimpelmees 
Putter 
Rietgors 
Roodborst 
Roodborsttapuit 
Scholekster 
Sijs 
Slobeend 
Smient 
Sperwer 
Spreeuw 
Staartmees 
Tjiftjaf 
Torenvalk 
Vink 
Vuurgoudhaan 
Waterhoen 
Watersnip 
Wilde Eend 
Winterkoning 
Wintertaling 
Witte Kwikstaart 
Zanglijster 
Zilvermeeuw 
Zomertaling 
Zwarte Kraai 
Zwartkop