Avifauna van de Zumpe

Voor vogels is de Zumpe een eldorado. Er is veel broedgelegenheid, voedsel en rust. De vochtige situatie veroorzaakt een dicht insectenbestand dat als voedsel dient voor de insecteneters. Ook zaden en bessen zijn er genoeg, van bomen en struiken en kruiden, grassen en zeggen. Deze omstandigheden uit zich in een grote dichtheid aan soorten en broedparen. Het aantal broedparen is veel hoger dan in andere bossen.

In 1976 is een broedvogelkartering uitgevoerd van een groot deel van wat we nu onder de Zumpe verstaan, maar exclusief Groenendaal (bron 16).

Er zijn toen 53 broedvogelsoorten gevonden met in totaal 484 broedparen op een oppervlakte van ca. 75 ha (dichtheid: 6,0-6,2 paar per ha).

Een kartering van de AJCN uit 1977 en 1978 beslaat ook Groenendaal en heeft nog 9 extra soorten opgeleverd.

Deze karteringen samen laten zien dat in de Zumpe 69 broedvogelsoorten voorkomen. De grote soortenrijkdom is terug te voeren op de grote variatie van milieuomstandigheden en overgangen van begroeiingstypen.

 

In 1976 zijn 53 broedvogelsoorten gekarteerd en 18 niet-broedvogelsoorten. Sinds 2004 zijn nog 2 soorten broedend en 6 soorten (broed onbekend) waargenomen. Sinds het afplaggen van deelterreinen in de Buizerdwei en Groenendaal overwinteren en/of broeden 4 soorten ganzen. Het totaal aantal waargenomen soorten bedraagt daardoor 101, waarvan 18 Rode Lijst-soorten. De lijst met soorten zal ongetwijfeld nog niet volledig zijn.

broedvogels Zumpe
Lijst met (broed)vogelsoorten, die in 1976 in de Zumpe zijn gekarteerd (bron: 13). De soorten van de inventarisatie uit 1976 zijn gerangschikt naar landschapstype.

 

Het deel van de Zumpe dat in 1976 is onderzocht

op de aanwezigheid van broedvogels (bron: 15).

 

Voorbeeld van enkele pagina's uit het broedvogelrapport

(bron 15) van 1976 met verspreidingskaartjes met territoria van enkele soorten. De territoria zijn met stippellijnen aangegeven, met de stip de plaats waar het zingende mannetje het vaakst gehoord werd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene, Kleine bonte en Grote Bonte Specht in 1976.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachtegaal in 1976.

Putter
Putters op Kale jonker.
Meerkoet kuikens Zumpe Doetinchem
Meerkoetfamilie in augustus 2016.
Wielewaal.
Wielewaal.
Canadese ganzen
Canadese ganzen
Grauwe ganzen
Grauwe ganzen
Nijlgans
Nijlgans (8-5-2017)
Brandgans en Grauwe gans
Brandgans en Grauwe gans (8-5-2017)
Grote zilverreiger
Grote zilverreiger
Nachtegaal. Jammer genoeg na 2004 niet meer in de zumpe waargenomen (foto Natuurpunt.be).
Nachtegaal. Jammer genoeg na 2004 niet meer in de zumpe waargenomen (foto Natuurpunt.be).