Vegetatie in de Zumpe

In bewerking

In de Zumpe komt bos, grasland, moeras en water begroeiing voor. Er groeien landbossen (terrestrische bossen) en natte bossen (zgn. semiterrestrische bossen). De huidige graslanden zijn nagenoeg alle in ontwikkeling. Van voedselrijke, vochtige stadia naar voedselarme, natte stadia. De begroeiing in open water (plassen, beken) is tamelijk goed ontwikkeld. Er zijn situaties met voedselrijk of voedselarm water en basenrijk of basenarm water. Hieronder wordt geschetst hoe we ons de begroeiing van de Zumpe moeten voorstellen.

Bosontwikkeling

De Zumpe is niet altijd met zoveel bos begroeid geweest als in onze tijd. In de tabel hiernaast is per terreinonderdeel aangegeven hoe het percentage bos ongeveer in de tijd varieerde. Het huidige aandeel bos is daarbij op 100% gesteld. 

In de 19de eeuw was het gebied nagenoeg geheel zonder bos, op het Populierenbos en de Ruige Horst na.

Het Populierenbos was in die tijd ongeveer 4 keer zo groot en ook de Elzenwallen maakten voor een deel uit van dit boscomplex.

In de Ruige Horst groeide veel bos dat zich uitstrekte van de melkfabriek tot de Vinkenborg (plantengroei vóór 1900). Nu zijn daar nog enkele stukjes bos aanwezig, voornamelijk op de rivierduinen.

in de moerassige delen van de Zumpe vestigde zich in de natste delen eerst struweel en pas later broekbos. Sommige delen, zoals het Adderbroek en Golfbroek, waren begin 1900 voor een deel begroeid, maar in 1930 weer ontbost. Pas na de tweede wereldoorlog rond 1955 was het Adderbroek weer voor 80% begroeid met bos. Sindsdien zijn er nog enkele stukjes bos bijgekomen, zoals langs de voormalige Verbindingssloot.

In 1977 was de begroeiing van de Zumpe ongeveer zoals die nu ook nog is. Wel zijn nu enkele akkers en weilanden veranderd door natuurontwikkeling en enkele aanplanten met Populieren gekapt.