Inrichting Fase 2a

Geachte heer/mevrouw,
De inrichting van het tweede deel van natuurgebied De Zumpe gaat van start. Het natuurgebied wordt uitgebreid met 30 hectare natuur. In 2020 voerden we al kleine voorbereidende werkzaamheden uit. De grote werkzaamheden tot inrichting van natuur starten op 5 juli 2021 en duren ongeveer vier maanden.
 
De Zumpe
Het projectgebied De Zumpe ligt aan de oostrand van Doetinchem. Het gaat om een afwisselend en nat gebied, waarvan de kern bestaat uit vochtige en natte bossen, enkele graslanden en (gegraven) waterpartijen. De Zumpe is met haar hoogwaardige natuur en nog in te richten gronden tot specifieke natte landnatuur onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk (GNN).
Om de natuur in De Zumpe te vergroten en te versterken, hebben de provincie Gelderland en de gemeente Doetinchem in 2014 de handen ineen geslagen. In 2014 leidde dit tot een plan voor uitbreiding van De Zumpe naar 120 hectare natuur. In 2016 begonnen we met de inrichting van het eerste deelgebied en is De Zumpe uitgebreid van 23 hectare naar 60 hectare natuur.
 
Inrichtingsmaatregelen tweede deelgebied
Voor het tweede deelgebied hebben we het inrichtingsplan "De Zumpe 120 hectare" geactualiseerd. Met het plan verbeteren we de waterhuishouding. Hierbij dempen we sloten en halen we het gemaal aan de Vossenstraat weg. De voedselrijke gronden worden verwijderd om zo betere omstandigheden voor voedselarme en kalk minnende flora te creëren. Ook nemen we maatregelen om het leefgebied van de bedreigde boomkikker en de kwetsbare kamsalamander te verbeteren. Verder wordt extra accent gelegd op de ontwikkeling van een samenhangend open boslandschap tegen de bestaande natuurkern en worden karakteristieke oude landschapselementen en singels hersteld met de aanplant van bomen en struiken. Met de uitvoering van deelgebied 2 wordt 30 hectare ingericht, zodat 90 van de 120 hectare wordt gerealiseerd.

Verkeersbesluit Vossenstraat
De afgelopen maanden heeft de gemeente een verkeersbesluit in procedure genomen voor het deel van de Vossenstraat tussen nummer 83 en 147. Met dit verkeersbesluit kunnen we van dit deel van de Vossenstraat een onverplicht fietspad maken, waarop gewandeld en gefietst mag worden. Dit besluit is mede genomen op verzoek van aanwonenden om meer rust in het natuurgebied te brengen. Ook zullen we na de inrichtingswerkzaamheden nieuwe opstellingsborden in De Zumpe plaatsen. Dit zijn de groene borden die u welkom heten in het gebied met daarop de ?spelregels? van het gebruik.

Faunatoren gemaal
Zoals gezegd, halen we het gemaal weg. De fundatie van het gemaal blijft staan om hier een faunatoren op te bouwen. Een faunatoren biedt een verblijfplaats voor vleermuizen en huiszwaluwen. De provincie Gelderland ondersteunt dit initiatief met een subsidie.

Ontwikkelingen buiten De Zumpe
Staatsbosbeheer is buiten de Zumpe gestart met verkenningen naar kansen voor ontwikkeling van natuur en/of natuur inclusieve landbouw. Dit voor het gebied tussen de Zumpe, Slangenburg en Wrange. Ook al heeft de gemeente Doetinchem geen actieve rol in deze ontwikkeling, zullen we deze ontwikkeling nauwlettend volgen om de belangen van de bewoners en gebruikers van het gebied in de gaten te houden. De gemeente is geen trekker van deze ontwikkelingen en oriënteert zich nog op haar rol en positie bij deze uitbreiding. Voor vragen over dit proces kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer via Gert-Jan Kommers (projectleider) op het telefoonnummer 06 – 106 742 11 of per e-mail op het adres: g.kommers@staatsbosbeheer.nl.

Start werkzaamheden
Op 5 juli starten de werkzaamheden. De werkzaamheden duren, mede afhankelijk van het weer, ongeveer 4 maanden. Eigenlijk was de start van de werkzaamheden gepland voor het najaar van 2019. Deze werd uitgesteld als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en om uitgebreid onderzoek in de vergunningsprocedure. Inmiddels kunnen we verder met de voorgenomen werkzaamheden.

Wijziging projectleider
De gemeentelijk projectleider van De Zumpe, de heer R. Langendoen is per 24 mei 2021 met pensioen. De heer W. Thus neemt zijn werkzaamheden voor dit project over. Dit betreft de afronding van het 120 ha project De Zumpe waarvoor de gemeente de projectleiding in opdracht van de provincie uitvoert. De heer R. Langendoen bedankt iedereen voor zijn of haar medewerking bij dit project en de prettige contacten in het projectgebied.
Meer informatie over het project kunt u vinden op www.doetinchem.nl/zumpe of kijk op www.zumpe.nl. Deze laatste website is opgericht door een enthousiaste bewoner.

28 mei 2021 3 1427288 / 1634640 Informatiebrief start uitvoering deelgebied 2a De Zumpe
Voor aanvullende vragen over het project De Zumpe (120 hectare) kunt u contact opnemen met de heer W. Thus op het e-mail adres w.thus@doetinchem.nl of via het centrale telefoonnummer 0314 – 377 377.
Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders van Doetinchem,
ing. R.J.M. Tempels teamleider Ontwikkelen en Ondernemen